Search Result of "Kandis Sudsakorn"

About 38 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชั่นของน้ำมันสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์

ผู้เขียน:Imgคณินทร์ เอี่ยมจิตต์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลางกับวิธีที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน

ผู้เขียน:Imgจริญญา ตรีวิเชียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKandis Sudsakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Biodiesel Production from Crude Palm Oil using K2 CO3/CaO as Heterogeneous Catalyst

ผู้เขียน:Imgเมธิณีย์ ศิริกุลบดี

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การระเบิดของเตาหลอมอลูมิเนียมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงด้วย HAZOP

ผู้เขียน:Imgชุลีพร บุญตา

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบจากการรั่วไหลและการระเบิดของท่อส่งก๊าซเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเพื่อปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

ผู้เขียน:Imgปัณณพร จงเกษมวงศ์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความรุนแรงการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากถังเก็บทรงกระบอกแนวตั้งขนาด 2 ล้านแกลลอน

ผู้เขียน:Imgพัลลภ วิทยาบำรุง

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา CaO/SrO/MgO

ผู้เขียน:Imgสุรเชษฐ์ สายวุฒิกุล

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรโมเตอร์แมงกานีสที่มีต่อการสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ บนตัวรองรับซิลิกาซีโรเจล

ผู้เขียน:Imgธีรพร สวิล

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเสื่อมสภาพและการคืนสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาใน HZSM-5 ในการแตกสลายโพลีโพรพิลีน

ผู้เขียน:Imgมนนัทธ์ ชีวกิดาการ

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพแทสเซียมไนเตรท/ฟอจากไซต์

ผู้เขียน:Imgอำนาจ คำหล่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ความผิดพลาดแบบแผนภูมิต้นไม้สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม

ผู้เขียน:Imgวราพงษ์ มงคลแท้

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอุปกรณ์ช่วยผสมและขนาดปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาคต่อการสังเคราะห์ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม

ผู้เขียน:Imgสิริลักษณ์ พึ่งชัยชาญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKandis Sudsakorn

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา CaO/SrO/ZnO

ผู้เขียน:Imgอิสระ สิงสัตย์

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์บนตัวรองรับซิลิกาซีโรเจล

ผู้เขียน:Imgสุภาพร ผลิตสกุล

ประธานกรรมการ:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการร่วม:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดดอกทานตะวันด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต

ผู้เขียน:Imgเกศินี ศรีสุระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคำนวณพลศาสตร์ของของไหลในถังหมักสองชั้นแบบแพคเบด

ผู้เขียน:Imgพีชณัฐ พานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, ImgKandis Sudsakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้งานได้ของฟังก์ชันไดแรกเดลตาในแบบจำลองแทปโดยการจำลองแบบเชิงตัวเลข

ผู้เขียน:Imgพิชามาศ ตันเต๊ก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้งานได้ของฟังก์ชันไดแรกเดลตา สำหรับการอธิบายอัตราการไหลขาเข้าในแบบจำลองผลตอบสนองแทป

ผู้เขียน:Imgยุทธจักร บุญนำพา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKandis Sudsakorn

กรรมการวิชารอง:Imgวิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโตเชื้อรา Trichoderma spp. ในถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์แบบไหลต่อเนื่อง

ผู้เขียน:Imgรุจยา ประทีป ณ ถลาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgKandis Sudsakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12