Search Result of "Kanchana INTARASIL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเตรียมผลิตภัณฑ์โปรตีนจากกากธัญชาติของการผลิตเบียร์

ผู้เขียน:ImgKanchana INTARASIL

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgMukda Jirapummin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf