Search Result of "Kampanad Bhaktikul"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์พันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรน้ำ ณ เวลาจริง : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ

ประธานกรรมการ:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชารอง:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีวธรณีเคมีของดิน, เคมีดิน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์วิธีการคำนวณโดยหลักพันธุกรรมเพื่อหาขนาดท่อที่เหมาะสม

ผู้เขียน:Imgอัศฎา กิจพยุง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองกับคุณภาพน้ำ

ผู้เขียน:Imgพิทักษ์ ยุวานนท์

ประธานกรรมการ:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์พันธุกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดสรรน้ำในระบบท่อของอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง

ผู้เขียน:Imgธนิต จักรวานนท์

ประธานกรรมการ:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชารอง:Imgนายพันธุ์ ช. พหลโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์พันธุกรรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการน้ำในระบบอ่างเก็บน้ำ: กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ

ประธานกรรมการ:ImgKampanad Bhaktikul

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)