Search Result of "Kamontip LIMAPIRAK"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลีลาภาษาไทยในบทความของหนุ่มเมืองจันทน์ จากนิตรสารมติชนสุดสัปดาห์

ผู้เขียน:ImgKamontip LIMAPIRAK

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf