Search Result of "Kamonrat Trithavisup"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of citric acid and lime juice on physicochemical properties of aged rice flour

ผู้แต่ง:ImgKamonrat Trithavisup , ImgDr.Sanguansri Charoenrein, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Improvement of Physicochemical Properties of Aged Rice Flour with Citric Acid and Its Applications

ผู้แต่ง:ImgKamonrat Trithavisup , ImgDr.Sanguansri Charoenrein, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (9)

Img

Researcher

ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume