Search Result of "Kalasin province"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการติดตามและบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ก้องรัฐ นกแก้ว, อาจารย์, Imgนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ.อังกูร หงษ์คณานุเคราะห์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการทำยางพาราของเกษตรกร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:ImgNanthana PREEPRADIT

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเลี้ยงวัวแดงอินโดนีเซีย (Bos javanicus D Alton, 1823) ต่อสังคมพืชป่าเต็งรัง ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ สัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgไชยพร ชารีแสน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิจักขณ์ ฉิมโฉม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการทำสวนยางพาราของแม่บ้านเกษตรกร: ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกยางพารา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:ImgArannee PHANCHOEM

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการร่วม:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

12