Search Result of "Kaewvichit, S"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids

ผู้แต่ง:ImgYotsawimonwat, S, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor, ImgKaewvichit, S, ImgDr.Kuakoon Piyachomkwan, ImgJane, JL, ImgSirithunyalug, J,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume