Search Result of "Kaewruang, S"

About 27 results
Img

Researcher

ดร. สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การใช้ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดี ปรัชญาและศาสนา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาประเพณีศิลปกรรมและกลศึกในเสภาขุนช้างขุนแผน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเชื่อมโยงความในวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่อง ขูลูนางอั้ว

ผู้เขียน:Imgภัทรวดี อุทธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำยืมภาษาจีนในภาษาไทย

ผู้เขียน:ImgGuangli HUANG

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคำอุทานในภาษาไทยที่ปรากฏในนิตยสารบันเทิง

ผู้เขียน:Imgรุ่งทิวา ฉัททันต์รัศมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รสของคำจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ประเภทบันเทิงคดีเรื่องพระนลคำหลวง

ผู้เขียน:Imgอร ไทรหอมหวล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วรรณศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลจากเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และภาพสะท้อนวัฒนธรรมพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ผู้เขียน:ImgNaiduangta PATUMMASOOT

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของคำที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

ผู้เขียน:Imgนันทวรรณ พงศ์สุพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนภาษาไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทยกับสำนวนไทยมาตรฐาน

ผู้เขียน:Imgโสภิดา เศวตพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12