Search Result of "KU-VAC1"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วัคซีนต่อต้านเห็บโค(KU-VAC1)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในภาคสนาม: การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบระดับของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากวัคซีนต่อต้านเห็บโค (KU-VAC1) ในโคพันธุ์พื้นเมือง เปรียบเทียบกับโคสายพันธุ์ตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การตอบสนองทางแอนติบอดีย์ในโคนมที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Rhipicephalus microplus) KU-VAC1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Humoral Immune Response of Dairy Cattle Immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplus

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1) (2011)

ผลงาน:Humoral Immune Response of Dairy Cattle Immunized with rBm95 (KU-VAC1) derived from Thai Rhipicephalus microplus

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างฝูงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ 10. ลักษณะภายนอกและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เมื่อถึงชั่วอายุที่ 5

Img

Researcher

ดร. สุชนิทธิ์ งามกาละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์, พยาธิวิทยาคลินิคทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, Immuno-parasitology, Molecular parasitology

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boonphilus microplus) : การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน Bm86 และ Bm95 ในภาคสนาม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นาย สินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิคุ้มกันวิทยา, ปรสิตวิทยา

Resume

12