Search Result of "KLANGKAEW, N."

About 142 results
Img

Researcher

นางสาว นฤมล กลางแก้ว

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราเออก็อตและอัลคาลอยด์ในอาหารสัตว์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนฤมล กลางแก้ว, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, ImgProf Zhaowei Zhang, ImgProf. Dr. Jana Hajslova, Imgนายไกรวุฒิ นวลขาว

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:hematology

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678