Search Result of "K. Won-in"

About 264 results
Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การเช่าใช้งานระบบต้นแบบข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

Provision of Geophysical Service; Rock analysis and classification (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ECO Orient Energy (Thailand) Ltd. และ ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หาค่าอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL Dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ฟรอนเทียร์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด

12345678910...