Search Result of "Jutatip Chankaew"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคิน-28 ในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์แก้ว

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Immunology, Immunogenetics

Resume