Search Result of "Junlah, R."

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเคลื่อนที่ของขยะในทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea

ผู้แต่ง:ImgJunlah, R., ImgDr.Pasinee Worachananant, Assistant Professor, ImgVannarat, S.,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Marine litter observed by tidal circulation at Phi Phi Islands, Andaman Sea

ผู้แต่ง:ImgJunlah, R., ImgDr.Pasinee Worachananant, Assistant Professor, ImgVannarat, S.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การวิจัยในแนวประการัง ปลาและสิ่งมีชีวิตในแนวประการัง, คุณภาพน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล

Resume