Search Result of "Junior High School Students"

About 26 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factors Affecting Junior High School Students’ Interest in Physics

ผู้แต่ง:ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อการเรียน กติกาเซปักตะกร้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้เขียน:Imgกมล ทวนพรมราช

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนพคุณ นาคทอง

ประธานกรรมการ:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิสูตร กองจินดา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจำนวนไขมันในร่างกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสมชาย เพ็ชรชื่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างและศึกษาผลการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:Imgนิสา พันละภะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.โสภาพรรณ แสงศัพท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการถ่ายโอนแนวคิดเรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบอิงบริบท

ผู้เขียน:Imgชรินดา สุขแสนชนานันท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอภิชาติ พัฒนโภครัตนา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคผัก 5 สี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอรอุมา นาทสีทา

ประธานกรรมการ:Imgอังคณา อ่อนบุญเอื้อ

กรรมการร่วม:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวคิดเรื่องกรดและเบสของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

ผู้เขียน:Imgรุ่งนภา เอียงอุบล

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นในอำเภอศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์

ผู้เขียน:Imgทิพย์ ใจหาญ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวไพวัลย์ ตัณลาพุฒ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ลัทธพล คำภิระปาวงศ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน, การวัดและประเมิน และวิจัยในชั้นเรียนสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

นางสาว นันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา, การสอนสุขศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นันทนาการบำบัด, เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ, ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ, ผู้สูงอายุ, ความพิการ

Resume

12