Search Result of "Junhirun, P."

About 10 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยา สารกำจัดศัตรูพืช, สารสกัดจากพืชควบคุมเเมลง

Resume