Search Result of "Jonaliza CONICONDE LANCERAS"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Fine Mapping of Genes Controlling Intermediate Amylose content in Rice Using Bulked Segregant Analysis

ผู้เขียน:ImgJonaliza CONICONDE LANCERAS

ประธานกรรมการ:Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection