Search Result of "Johnson, DE"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Consumer Acceptance for green tea by consumers in the United States, Korea and Thailand

ผู้แต่ง:ImgLee, J, ImgChambers, E, ImgChambers, DH, ImgChun, SS, ImgMrs.Chintana Oupadissakoon, Associate Professor, ImgJohnson, DE,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นาง จินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส, กาควบคุมคุณภาพทางเคมี, การจัดการคุณภาพ, การวิเคาระห์คุณภาพถั่วลิสงและเคมีของถั่วลิสง

Resume