Search Result of "Jitprom, A."

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาลักษณะประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีผลต่อการรับรู้โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการตามแนวทางโภชนบัญญัติ 9 ประการ และธงโภชนาการ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอเขาชัยสน จ

ผู้เขียน:ImgKnita JITPROM

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การปฏิสนธิภายในและภายนอกร่างกายของน้ำเชื้อช้างแช่แข็งหลังการอุ่นละลาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกุล ณสรรค์ สายขุน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)