Search Result of "Jiang, J."

About 59 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Channel aware decision fusion in wireless sensor networks

ผู้แต่ง:ImgDr.Teerasit Kasetkasem, Assistant Professor, ImgBiao Chen, ImgRuixiang Jiang,, ImgPramod K. Varshney,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

ความอ่อนไหวของระบบอาหารต่อภูมิอากาศและสภาพอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Molly Brown

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, ImgBill Easterling, ImgHui Jiang, ImgIsabel Walls, ImgJohn Ingram, ImgMolly Brown, ImgShannon Mesenhowski, ImgTawny Mata

แหล่งทุน:The National Center for Atmospheric Research and the US Department of Agriculture ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Silencing polygalacturonase expression inhibits tomato petiole abscission.

ผู้แต่ง:ImgC.Z. Jiang, ImgF. Lu, ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, ImgS. Meir, ImgM.S. Reid,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anomalous magnetizations in melt spinning Ni-Mn-Ga

ผู้แต่ง:ImgWang, Jingmin, ImgJiang, Chengbao, ImgDr.Ratchatee Techapiesancharoenkij, Associate Professor, ImgBono, David, ImgAllen, Samuel M., ImgRobert C. O'Handley,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (2007)

ผลงาน:One Step Synthesis of Nanostructured SiO2-TiO2 by Flame Aerosol Route

นักวิจัย: Imgพัชรินทร์ วรธนกุล Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์ ImgJingkun Jiang ImgPratim Biswas

Doner:ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship Between Sluicing for Irrigation and Spreading of Oncomelania hupensis in Hubei Province)

ผู้เขียน:ImgXu Xingjian, ImgFang Tiangi, ImgYu Zhuanhua, ImgJiang Yong, ImgCao Jiuhua

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The snails Oncomelania hupensis, can drift into a ditch inside the sluice when it was opened for irrigation. Of 381 sluices on the dike of 14 main rivers in Hubei province, 226 (59.3%) of the sluices were snail – ridden inside and/or outside. Fifty of 226 sluices (22.1%) in the dich inside the sluice were confirmed being snail – ridden due to irrigation. The areas of snail spreading were 23,084.9 mu (1 mu = 0.00667 ha), or 68.57% of the snail habitats in areas covered by irrigation. The opening of sluices for irrigation would cause the snails to drift into the ditch inside the sluice. Such phenomenon did not correspond with the time when smail was found in the ditch inside the sluice. Also there was no singnificant difference during the investigation period from 1980 to 1987 and the size of snail habitats outside the sluice. There was no direct proportion to the number of outlets and the flow of sluice, the number of annual average days of opening sluices, and the frequency of opening sluices. Of 26 sluices with increasing number of snails, the increase in length and area of snail – ridden in the ditch inside the sluice was 2.26 times and 5.02 times respectively in 1987 to those in 1980. It showed that the speed of snail eradication could not keep pace with the speed of snail spreading.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 3, Jul 89 - Sep 89, Page 281 - 286 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

SUZ-4 Zeolite Catalytic Membrane Reactor (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Air Pollution, Air Quality Modelling, Urban meteorology

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมชนิดใส

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด, ImgJiang Ming Ai, ImgVipa Surojanamethakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Clarified banana juice was prepared by hydrolysis banana pulp of Kluai Hom Thong and Kluai Hom Grand Neine with commercial enzyme pectinase and amyloglucosidase to increase juice yield. The optimum concentration were 0.03% Pectinex Ultra SP-L or Rohapex TF with 0.02% amyloglucosidase. Juice yield reached about 80% (base on the pulp weight), when the banana puree was preheated to 90?C in steam blancher, followed by enzyme treatment at 45?C and maintained for 2 hours. The effectiveness of enzyme on juice yield was greatly depended on pre-heating the pulp and the stage of banana maturity. Two batches of large scale trials with Kluai Hom Thong were conducted by two different extraction techniqes. Juice yields obtained were 87.14% by filtering with basket centrifuge and 85.62% by manual hydraulic press. An organoleptic test from 45 panelists showed a good acceptability in clarity, flavour and taste of the banana drink with on significantly different (p>0.05) between 25% and 35% juice content at pH 4.2 and pH 4.6. Only mean score of color was significantly different (p<0.05).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 231 - 238 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Microstructure and magnetic properties of melt spinning Ni-Mn-Ga

ผู้แต่ง:ImgJingmin Wang, ImgChengbao Jiang, ImgDr.Ratchatee Techapiesancharoenkij, Associate Professor, ImgDavid Bono, ImgSamuel A. Allen, ImgRobert C. O'Handley,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Local instability problem of image segmentation algorithms: Systematic study and an ensemble-based solution

ผู้แต่ง:ImgFranek, L., ImgJiang, X., ImgDr.Pakaket Wattuya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quench-Ring Assisted Flame Synthesis of SiO2-TiO2 Nanostructured Composite

ผู้แต่ง:ImgPatcharin Worathanakul, ImgJingkun Jiang, ImgPratim Biswas, ImgDr.Paisan Kongkachuichay, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Infectious zoonotic diseases

Resume

123