Search Result of "Jerusalem Antichoke"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (วทท.38)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์และปริมาณฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสมุนไพร

Img

Researcher

นาย วินัศ ภูมินาถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร (Food Chemistry), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume