Search Result of "Jensen, ON"

About 23 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Incorporating sugar loss data with other precision agriculture layers

ผู้แต่ง:ImgTroy A Jensen, ImgDr.Sombat Khawprateep, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ALKALI SILICA REACTION IN CONCRETE FOUNDATIONS IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgViggo Jensen, ImgDr.Suvimol Sujjavanich, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of yield and other cane characteristics on cane loss and product quality

ผู้แต่ง:ImgDr.Sombat Khawprateep, Assistant Professor, ImgJensen, T.A., ImgSchroeder, B.L., ImgEberhard, S.,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการ/เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

ASR and DEF in Concrete Foundation in Thailand, conference proceedings of , S?o Paulo Brazil 2016.

ผู้แต่ง:ImgViggo Jensen, ImgDr.Suvimol Sujjavanich, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงินระหว่างประเทศและเศรษฐศาสตร์การเงิน, การเงินธุรกิจ, อัตราแลกเปลี่ยน, เศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง กิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงิน, การธนาคาร

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงิน (finance), economics

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Surface Treatment and Modification of Materials, Advanced Materials (Nano/Bio/Composite/Smart Materials), Materials Processing and Development, Corrosion/Failure Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. สถาพร เตมีพัฒนพงษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้าเพื่อการชลประทาน, ชลศาสตร์, อุทกวิทยา

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทางการเงิน, การวิจัยทางการเงิน, การเงินระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:beta-glucosidase, protein engineering, molecular biology, enzymology, elastic fibre

Resume

Img

Researcher

นาย กุลนาถ ภูธรโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การเงินและการธนาคาร, การวิเคราะห์การลงทุน

Resume

12