Search Result of "Jeffery Hii"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารไล่แมลงพาหะในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Malaria Consortium

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume