Search Result of "Jattawa, D."

About 75 results
Img

Researcher

นาย ดนัย จัตวา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding), พันธุศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Genetics), การประเมินพันธุกรรมสัตว์แบบดั้งเดิมและจีโนม (Animal Conventional and Genomic Evaluation), การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์โคนม (Dairy Cattle Production and Breeding)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, ชีววิทยาโมเลกุล, การเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Breeding and Genetics, Bio-statistics, Animal Science, Animal Husbandry

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234