Search Result of "Jaruwan Marudkla"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (6)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตพอลิ-บีตา-ไฮดรอกซีบิวทิเรต โดยจุลินทรีย์เพื่อใช้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์อาหาร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)