Search Result of "Jakapong Khaothin"

About 21 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกท่าบริหารร่างกายพื้นฐานมวยไทยไชยาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในวัยรุ่นเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgวีระศักดิ์ เหมหาชาติ

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่มีต่อระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน

ผู้เขียน:Imgสิรินทร กัณหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินความสามารถสำหรับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนสมัครเล่น

ผู้เขียน:Imgฉัตรตระกูล ปานอุทัย

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการหายใจเข้าออกลึกเป็นจังหวะและดนตรีผ่อนคลายที่มีต่อความแปรปรวนของอัตราการบีบตัวของหัวใจในนักกีฬาว่ายน้ำ

ผู้เขียน:Imgทรงศิริ โพธิ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบจินกังกงที่มีต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยา สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgเปมิกา เปรมปรีดิ์

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบประเมินผลการฝึกทักษะทางจิตใจสำหรับนักกีฬา

ผู้เขียน:Imgพิชญ์ จึงประภา

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบถามการฟื้นสภาพ-ความเครียดสำหรับนักกีฬาไทย

ผู้เขียน:Imgอัชรัฐ ยงทวี

ประธานกรรมการ:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อ ความเร็ว และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี้เพศชาย

ผู้เขียน:Imgไกรวิชญ์ จิรเดชากุล

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพในนักศึกษาหญิง โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย

ผู้เขียน:Imgอัมรินทร์ พ่วงแพ

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgจุฑาทิพย์ ยอดดี

ประธานกรรมการ:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกด้วยแรงต้านและdkiเคลื่อนที่แนบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาแบคมินตัน

ผู้เขียน:Imgชารี จันสุพรม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgสุพัชรินทร์ ปานอุทัย*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกกล้ามเนื้อลำตัวบนเอกเซอร์ไซด์บอลและการฝึกบนพื้นที่มีต่อความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลังในนักกีฬายิมนาสติกลีลา

ผู้เขียน:Imgจารุนันท์ พันธ์งามตา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และรักษาด้วยการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกาย

ผู้เขียน:Imgบรรจงลักษณ์ สวัสดีพุทธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ต่อระดับอาการปวดของกล้ามเนื้อบ่าและองศาการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอในผู้เล่นกีฬาเทนนิส

ผู้เขียน:Imgเพ็ญสิริ ประเสริฐสุวรรณ

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ปรางทิพย์ ยุวนนท์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเวย์โปรตีนต่อองค์ประกอบร่างกาย และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในนักกีฬายกน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgรจนา หนูเจียม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล

ผู้เขียน:Imgนภารินทร์ ชัยงาม

ประธานกรรมการ:ImgJakapong Khaothin

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการอบอุ่นร่างกายซ้ำในช่วงพักครึ่งเวลาที่มีต่อความเร็วในนักกีฬาฟุตซอล

ผู้เขียน:Imgนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ความเย็นบริเวณส่วนกลางและส่วนปลายของร่างกายภายหลังการออกกำลังกายที่มีต่อระดับกรดแลคติกในเลือดของนักกีฬาเทควันโดชาย

ผู้เขียน:Imgจิตรดา ผ่องกุหลาบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกความแข็งแรงของลำตัวร่วมกับการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความเร็วของการว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 25 เมตร

ผู้เขียน:Imgณัฐวัฒน์ บุญประเวศ

ประธานกรรมการ:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการรำมวยไทยโบราณประยุกต์และแอโรบิกพื้นบ้านที่มีต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนที่ ความอ่อนตัว และภาวะความกลัวต่อการหกล้มในผู้สูงอายุเพศหญิง

ผู้เขียน:Imgฤกษ์ชัย แย้มวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJakapong Khaothin

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12