Search Result of "Jacquard, handloom, weaving"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการทอผ้าด้วยมือโดยกี่แจ๊กการ์ดสำหรับหัตถอุตสาหกรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไชยยงค์ หาราช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทอผ้าด้วยกี่ทอมือแจ๊กการ์ด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการทอผ้าฝ้ายโดยกี่แจ๊กการ์ด

Img

Researcher

นาย ไชยยงค์ หาราช

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัย ออกแบบ และทดสอบสมรรถนะเครื่องจักรกลการเกษตร, การออกแบบ วางแผน ควบคุมการผลิตผลิตผลการเกษตร และการแปรรูป ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย, ระบบน้ำชลประทานเพื่อการเกษตร, พลังงานทดแทน

Resume