Search Result of "J.-P. Chen"

About 383 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแผ่นเจลาตินต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังที่ผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยของโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสูตรผสมสารสกัดหยาบจันทน์แดง (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

RESPONSIBLE TOURISM BEHAVIOR OF CHINESE TOURISTS IN THAILANDB Chen, N Tapachai

ผู้แต่ง:ImgBihan Chen, ImgDr.Nirundon Tapachai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการการวิจัยด้านพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุหลาบ เหล่าสาธิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Physicochemical Changes During Processing of Chinese Xuanwei Ham)

ผู้เขียน:ImgAixiang Huang, Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, ImgChangrong Ge, ImgZongdao Chen, ImgQichao Huang, ImgWen Qin, ImgYusuf Chisti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fifty porcine hind legs were processed into dry-cured ham using the traditional Xuanwei process. Sensory and physicochemical changes during processing were studied. The sensory traits (color, texture, odor, taste) of the ham improved during the 4 mth fermentation stage. The moisture content and water activity of muscles decreased and the salt content increased during fermentation. Moisture and water activity of muscles affected the development of a surface crust that is not wanted. Total volatile basic nitrogen, NaNO2 in all muscles and the acid value in the subcutaneous fat increased during processing. The peroxide value increased with time during prefermentation and decreased during fermentation. Use of 90 mg NaNO2 per kilogram of meat improved the color of the final product without posing any food safety issues. During the salting, the pH of the meat decreased with time, but the pH increased rapidly during fermentation. The percentage of saturated free fatty acids increased during fermentation while the percentage of unsaturated free fatty acids decreased. This suggested that the unsaturated free fatty acids were the main fatty acids that underwent peroxidation during the ham fermentation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 3, May 11 - Jun 11, Page 539 - 550 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Proteomic Approach to Analyze Rice Bran and Shoots of Kao Dawk Mali 105 and its Mutants)

ผู้เขียน:ImgArunee Trisiriroj, ImgShui-Tein Chen, Imgนางนฤมล จียโชค

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Proteomic analysis was used to investigate bran proteins from wild-type Oryza sativa L. variety KDML105 and its mutant RD15. Fractionation of bran proteins by sequential solubilization showed about 1,000 total spots in 2-D gel. The 2-D gels revealed the similarity in protein patterns between KDML105 and RD15 because most expressed proteins in bran were house-keeping proteins. Consequently, rice shoots were investigated using etiolated shoots and green shoots of KDML105 and its two mutants, namely RD15 and RD6. Rice shoot proteins were extracted by 10% TCA in acetone. 2-D gels presented a greater number of etiolated proteins than green shoot proteins in all 3 varieties. Due to low expression of RuBisCO enzyme in etiolate, some proteins appeared in higher intensities in etiolated samples than in green shoot samples. As a consequence the proteins were excised for MS analysis. However, most of the different proteins among these three varieties appeared in low intensities. The result of this study revealed that KDML105, RD15 and RD6 expressed different types of salt-stress induced proteins.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 4, Oct 04 - Dec 04, Page 493 - 500 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Proteolytic Capability of Staphylococcus xylosus and Candida zeylanoides Isolated from Chinese Xuanwei Ham)

ผู้เขียน:ImgAixiang Huang, Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, ImgZongdao Chen, ImgZhixia Wu, ImgYusuf Chisti

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The bacterium Staphylococcus xylosus and the yeast Candida zeylanoides, originally isolated from dry-cured Chinese Xuanwei ham, were investigated for proteolytic activity towards myofi brillar protein extracts of fresh and salted semimembranosus muscle of pork. Both microorganisms were proteolytically active and caused progressive generation of shorter peptides and free amino acids through the hydrolysis of myofi brillar proteins, which were analyzed by gel electrophoresis (SDS-PAGE)/a highperformance liquid chromatography and an automated amino acid analyzer, respectively. C. zeylanoides had a more pronounced proteolytic activity compared with S. xylosus. Hydrophilic peptides that have been associated with fl avor development were detected in chromatograms of hydrolyzed samples of myofi brillar proteins.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 1, Jan 12 - Feb 12, Page 98 - 106 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางกายภาพ เชิงกล สรีระวิทยา และแสงที่สัมพันธ์กับการคัดคุณภาพของผลแก้วมังกร

ผู้เขียน:Imgใจทิพย์ วานิชชัง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์, ImgPictiaw (Paul) Chen

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Comparison of carcass traits from different Taiwan hybrid native chickens

ผู้แต่ง:ImgY.Y. Li, ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Lecturer, ImgY.T. Dai, ImgC.F. Chen, ImgD.C. Liu, ImgF.J. Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Antioxidative properties of Pleurotus eryngii fruiting body base extract and its application to pork patties

ผู้แต่ง:ImgMeng-Shiun Ho, ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Lecturer, ImgDeng-Cheng Liu, ImgMing-Tsao Chen, ImgFa-Jui Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thirty Years of Mungbean Genome Research: Where Do We Stand and What Have We Learned?

ผู้แต่ง:ImgDr.Prakit Somta, Associate Professor, ImgDr.Kularb Laosatit, Assistant Professor, ImgXingxing Yuan , ImgXin Chen,

วารสาร:

Img
12345678910...