Search Result of "J. Praiboon"

About 247 results
Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

Resume

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการทำแห้งและอายุการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการและสมบัติเชิงฟังก์ชั่นของสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมในการผลิตสาหร่ายทะเลเพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตพรีไบโอติกจากสาหร่ายทะเลด้วยเอนไซม์เทคโนโลยี (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาหาวิธีและสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับสาหร่ายทะเล (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำจืด (2021)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ, Imgรศ.ดร. การุณ ทองประจุแก้ว, Imgรศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์, Imgรศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมการเกิดอิพิไฟต์บนสาหร่ายวุ้น Gracilaria fisheri ด้วยสารสกัดชีวภาพจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุนิสา เครือทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...