Search Result of "Israkarn, Kamolwan"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของผสมระหว่างโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตในเฟสของน้ำ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)