Search Result of "Isolaton"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioprocess (Fermentation Technology)

Resume

Img

Researcher

นาง อมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Small Animal Disease, โรคหัวใจ , ระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยง , ระบบหมุนเวียนโลหิตในสัตว์เลี้ยง , small animal cardiology/respiratory hematology

Resume