Search Result of "Ishiyama, D."

About 15 results
Img

Researcher

ดร. ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีเคมี, ธรณีเกี่ยวกับเหมืองแร่, ธรณีแปรสัณฐาน

Resume

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cu-Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Assistant Professor, ImgIshiyama, D,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cuโ€“Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Assistant Professor, ImgIshiyama, D.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Role of basement in the Chatree Epithermal Au-Ag deposit, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Assistant Professor, ImgDaizo Ishiyama,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะการเกิดสายแร่ทองคำในพื้นที่จังหวัดลำปางและแพร่ ตอนเหนือของประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img

Researcher

ดร. พงษ์เพชร พงษ์ศิวาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการดิน, ความอุดมสมบูรณ์ดิน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดิน คุณภาพตะกอน คุณภาพน้ำ

Resume