Search Result of "Iron fertilizer"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กของข้าวโพดที่ปลูกในดินเนื้อปูน ชุดดินตาคลี

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กดีทีพีเอและเหล็กอีดีดีเอชเอของถั่วลิสงที่ปลูกในดินเืนื้อปูน

Img
Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume