Search Result of "Ionescu, M."

About 3 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

XagR, a luxR homolog, contributes to the virulence of Xanthomonas axonopodis pv. glycines to soybean

ผู้แต่ง:ImgChatnaparat, T., ImgDr.Sutruedee Prathuangwong, Professor, ImgIonescu, M., ImgLindow, S.E.,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume