Search Result of "Intuyod, K"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา, ชีวเคมี

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจปัสสาวะแบบรวดเร็วเพื่อตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์, Imgดร.ชนิกา วรสิษฐ, Imgนายภัทรพล วงษ์ภูธร, Imgผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน, Imgรศ.พญ.จิราพร สิทธิถาวร, Imgศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนโครงการภายใต้แผนงานวิจัยพื้นฐานของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการย่อยทุน วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา ยะสะกะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, Parasite Epidemiology, Diagnosis technique, Occupational medicine, Ergonomics, Health Risk Assessment, เวชศาสตร์การเกษตร (Agricultural Medicine)

Resume

Img

Researcher

ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Protein Structure, Protein Dynamics, Biomolecular NMR, Molecular Modeling, Molecular Simulation Moleculor Simulation

Resume