Search Result of "International Investment"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:Food and Agriculture Organization of The United Nations (FAO)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตรของไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา ผลิตภาพรวมภาคเกษตร

Resume