Search Result of "Internal Combustion Engine"

About 11 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไร้แปรงถ่านของรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบขนานด้วยค่าประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

ผู้เขียน:Imgกวิน กมลพิมาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSiriroj Sirisukprasert

Img

ที่มา:T.S. Supply and Construction Co.,Ltd.

หัวเรื่อง:เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบแคตาไลติคส์คอนเวอร์เตอร์สำหรับควบคุมไอเสียจากเครื่องยนต์ DDF: การศึกษาโดยการทดลอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาย อบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Internal Combustion Engine, Automotive Engineering, Alternative Fuel for Vehicle

Resume

Img

Researcher

ดร. สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบขนส่งอัจฉริยะ, การจัดการอุบัติการณ์, การประยุกต์ใช้ข้อมูล GPS ในงานจราจร

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Freight and Logistics Modelling, Transport Demand Modelling, Transport Policy, Urban Mass Transportation Planning, Transport Economics, Intermodal Transport, Transport Behaviour, Traveller Information System

Resume