Search Result of "Integrated Pest Management"

About 39 results
Img

การประชุมวิชาการ

Integrated pest management using bioproduct for chinese kale production

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:6th International Integrated Pest Management Symposium

หัวเรื่อง:Bacillus amyloliquefaciens KPS46 Enhanced Growth Promotion and Induced Systemic Resistance in IPM Program of Green Soybean Production

Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูสบู่ดำในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:An Evaluation of the Benefits of Integrated Pest Management (IPM) Implemented by Farmer Clubs on Vegetables Production in Cambodia

ผู้เขียน:ImgThon NEAK

ประธานกรรมการ:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการแมลงศัตรูสบู่ดำในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Factors Affecting Adoption of Integrated Pest Management in Rice Cultivation: A Case Study of Rice Community Promotion and Production Center, Doem Bang Nang Buat District, Suphan Buri Province

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ ทินโนรศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurapol Charuphong, Imgชูเกียรติ รักซ้อน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

Bacillus amyloliquefaciens KPS46 Enhanced Growth Promotion and Induced Systemic Resistance in IPM Program of Green Soybean Production

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

SUGARCANE INSECT PESTS ON CHANGING OF RICE TO SUGARCANE PLANTATIONS: RISK AND MANAGEMENT

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

How much Do Farmers Care about Pesticide Externalities? A Choice Experiment among Thai Vegetable Farmers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Cotton Seed Treatment in Lao PDR)

ผู้เขียน:ImgSomnuck Thirasack

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In 1992 and 1993 insecticide, trials were carried out in two locations in Lao PDR to compare the effectiveness of four insecticides (imidachloprid, benfuracarb, carbosulfan, furathiocarb) applied in seed treatment before sowing , and three modes of application of imidachloprid (powder, coating, pelting) in the control of early cotton pests. The results showed that such seed treatment could accelerate the plant emergence and reduced the rate of damping-off. All the insecticides showed an effect against cotton aphid, leafhopper, whitefly, scale insect and grasshopper when compared to an untreated check, but variations in the level of efficiency were registered according to the active ingredients and the pests. Overall, imidachloprid was the most effective, with the longer residual effect.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 035, Issue 4, Oct 01 - Dec 01, Page 416 - 426 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของเกษตรกรต่อการบริหารศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน : กรณีศึกษาภาคกลาง ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอภิชิต ตานะเศรษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนางผ่องพรรณ จิตต์อนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Managing weeds using crop competition in soybean [Glycine max (L.) Merr.]

ผู้แต่ง:ImgDatta, A., ImgUllah, H., ImgTursun, N., ImgDr.Tosapon Pornprom, Associate Professor, ImgKnezevic, S.Z., ImgChauhan, B.S.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sampling Technique in Rice Pest Management: A Tool for the Rice Growing Farmers at Buang Thong Lang Village in Lam Luk Ka Sub-district, Pathum Thani Province, Thailand)

ผู้เขียน:ImgNgawang, ImgApichai Daorai, Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์, ImgSomsak Thongdeethae

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Buang Thong Lang village at Lam Luk Ka sub-district, Pathum Thani province was the area where the experiments were conducted for two consecutive rice cropping seasons, February-May 2004 and July- November 2004. It was aimed to assess effectiveness of sampling tactics through visual counting of pests from randomly selected rice hills. Pesticide spraying schedule was administered through the determination of economic threshold of rice pests. The study comprised of four farmers’ fields in a locality each of which was compared for grain yield, net returns taking into account the ecological aspects. The net economic benefits and presence of counts on natural enemies in an experimental plot were high which showed comparative advantages over the indecisive pesticide use driven traditional practices. It was concluded that the trends in present integrated pest management strategies designed for the farmers’ situation needed timely and accurate information on identification of the key pests before drastic chemical actions are deployed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 424 - 430 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Sociological Aspects of Peri-Urban Vegetable Production in the Areas around Bangkok)

ผู้เขียน:ImgK. Paranakian

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In this paper, vegetable growers in the four provinces around Bangkok where the use of IPM has been promoted, were studied. Some sociological factors were employed to explain the growers' adoption of IPM practices : those that place constraints on the growers' ability to adopt, that shape their perceptions of profitability of various IPM practices, and the government agricultural policy. The main factors that were moderately associated with adoption included appropriateness of IPM technologies, source of technological information, government's subsidy scheme, awareness of the danger of hazardous substances, organizational membership and the growers' perceived benefits of the adoption of IPM technology.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 5, Jan 98 - Dec 98, Page 15 - 20 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดการศัตรูพืชสำหรับถั่วเหลืองฝักสดแบบผสมผสาน

12