Search Result of "Institutional Investors"

About 8 results
Img

งานวิจัย

บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสิรภัทร เกาฏีระ

ประธานกรรมการ:ImgPattaragit Netniyom

กรรมการร่วม:Imgณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อต้นทุนตัวแทนของหลักทรัพย์: กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธนชัย บวรสมบัติ

ประธานกรรมการ:ImgPattaragit Netniyom

กรรมการร่วม:Imgณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า

หัวเรื่อง:บทบาทของนักลงทุนสถาบันต่อการลดต้นทุนตัวแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์

Img

Researcher

ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การเงินธุรกิจ

Resume