Search Result of "Instant noodle"

About 27 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Combining qualitative and time series forecasting to increase the forecasting accuracy for instant noodle sales in Thailand

ผู้แต่ง:ImgTeerada Khamphinit, ImgDr.Pornthipa Ongkunaruk, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Composting of Organic Wastes from Wastewater Treatment Plant of Instant Noodle Factory

ผู้เขียน:Imgกฤษกร อยู่เอ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การดัดแปลงโครงสร้างของบะหมี่โภชนาการสูงคืนรูปเร็วโดยใช้ไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส อัจฉราพร พงษ์พิชัยอุดม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effects of hydrocolloids on microstructure and textural characteristic of Instant Noodles

ผู้แต่ง:Imgน.ส เศวตา จานสุวรรณ, ImgDr.Masubon Thongngam, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเจษฎา นกน้อย

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของไทย

ผู้เขียน:Imgกิตติภณ นภาโพธิ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำเสียโดยกระบวนการสร้างตะกอนทางเคมี กรณีศึกษาโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgคมศร ฉิมวัย

ประธานกรรมการ:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูประหว่างผู้อาศัยในห้องพักประเภทอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียมในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอนุชา พึ่งฤกษ์ดี

ประธานกรรมการ:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา วิสูตรศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสันติยา เอกอัคร

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แนวทางการลดปริมาณน้ำมันในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดทอด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

12