Search Result of "Insect pest management"

About 59 results
Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทแมลงศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารแมลงศัตรูอ้อย (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุสาหกรรม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการแมลงศัตรูหน่อไม้ฝรั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

123