Search Result of "Innovative Work Behavior"

About 11 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors Affecting Innovative Work Behavior of Managers

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattigorn Chongvisal, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Transformational Leadership on Innovative Work Behavior - A Case Study of Thai Service Provider

ผู้แต่ง:ImgDr.Ek-anong Tangrukwaraskul, Lecturer, ImgMrs.Kiriya Kulchanarat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้บริหาร:ปัจจัยที่มีอิทธิพลและโมเดลการพัฒนา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาง กิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , สถิติธุรกิจ , วิจัยธุรกิจ , การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Business Information Systems, Knowledge Management, Enterpreneurship, Computational Management

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , การจัดการ , การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม , พฤติกรรมองค์การ, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรม, จิตวิทยาองค์การ, ภาวะผู้นำในองค์การ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, การทดสอบทางจิตวิทยาในวงการอุตสาหกรรม, การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

Resume