Search Result of "Industry Group Indices"

About 7 results
Img
Img

Researcher

นาย ต้องพงศ์ พงษ์พานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงินธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาง กิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน, การธนาคาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิชชานันท์ ภาโสภะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การบัญชี

Resume

Img

Researcher

นาง ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, การจัดการความรู้ชุมชน, การจัดการความรู้ผู้สูงอายุ, การวิเคราะห์ระบบนิเวศของธุรกิจชุมชน

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญจวรรณ ศุภภัทรพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การบัญชีการเงิน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรัชญา งามจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การเงิน (finance), economics

Resume