Search Result of "Industrial Estate"

About 124 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234567