Search Result of "Indonesian Language"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย

Resume