Search Result of "Indicators Development"

About 11 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Success indicators development for career promotion of community organization

ผู้แต่ง:ImgThanakorn Thiengnoi, ImgDr.Patana Sukprasert, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวชี้วัดระบบเตือนภัยความมั่นคงทางอาหาร : กรณีข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาวดี โพธิยะราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ผู้เขียน:Imgมณีรัตน์ กรณ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWongsatit Wattanaseree

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ผู้เขียน:Imgมนตรี เทพโพธา

ประธานกรรมการ:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนุกูล กรยืนยงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างเครื่องชี้วัดชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgรัชตา แย้มพุทธคุณ

ประธานกรรมการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ การวัดและประเมินผล การวิจัย ทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการศึกษา, การเรียนรู้ผ่านเว็บ, การจัดการความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Resume