Search Result of "Increasing potential"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์เห็ดหัวลิงเพื่อสุขภาพ (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาญารุ ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img