Search Result of "In Sufficiency Economy Philosophy"

About 117 results
Img
Img

งานวิจัย

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพิยงกับบริโภคนิยมแบบพุทธ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายผจญ คำชูสังข์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเงินอุดหนุนวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมการทำงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (2555) (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเองและครอบครัวของนิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456