Search Result of "Improvement"

About 4305 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกุลวดี ตรองพาณิชย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์มันสำปะหลัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.ดารินทร์ งามสม, Imgนายชัยยศ ปีติเจตน์, Imgนายณภัทร มงคลธนานนท์, Imgผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยการเอกซิทรูชั่น (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...