Search Result of "Improvement"

About 2261 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี, Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบ RFID ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมไม้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของแรงงานไทยเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในมังคุด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยการเอกซิทรูชั่น (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...