Search Result of "Impact force"

About 18 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Energy Absorption Capability of Aluminium Honeycomb for Reducing Severity of Impact Force

ผู้แต่ง:ImgAttisook Nokthong, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Object Classification by Spectrogram Analysis of Impact Force Response using Convolution Neural Network

ผู้แต่ง:ImgRattanasuwan, K., ImgDr.Chowarit Mitsantisuk, Associate Professor, ImgSirimachan, K.,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Revealing mechanical strength of Nanopores using atomic finite element techniques

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapasiri Pongprayoon, Associate Professor, ImgMr.Attaphon Chaimanatsakun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Revealing mechanical strength of Nanopores using atomic finite element techniques

ผู้แต่ง:ImgDr.Prapasiri Pongprayoon, Associate Professor, ImgChaimanatsakun, A.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Integration and Application of Biomechanics for bone health

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriporn Sasimontonkul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Motion Control, Real-world Haptics, Tele-operated Robot, Medical Robot Devices, Rehabilitation Robot, Disturbance Observer, Acceleration Control, RT-Linux, Human-robot Interaction, Mechatronics

Resume

Img

Researcher

นาย อรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, การออกแบบเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต (CAD/CAM/CAE)

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การคำนวณด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์ของระบบโปรตีนขนส่งที่พบในสิ่งมีชีวิต

Resume

Img

งานวิจัย

แรงสัมผัสป้อนกลับในหุ่นยนต์ช่วยเหลือการทำงานโดยการควบคุมความเร่งพร้อมกับการชดเชยการรบกวนของกลไก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (18)

Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค, พัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพและกีฬา

Resume