Search Result of "I. Inchana"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. วิเนตร แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชั่นนอล, ทฤษฎีจุดตรึง

Resume

Img

งานวิจัย

คำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัยและการส่งแบบสุ่ม (2009)

หัวหน้าโครงการ:นายนรินทร์ เพชรโรจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเนตร แสนหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายนรินทร์ เพชรโรจน์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (3)